Vítejte na oficiálních stránkách SDH Klokočí. Malá obec v Českém Ráji.
Radnice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Mapa okolí obce Klokočí.
Hlavní menu
Sbor dobrovolných hasičů
 Aktuální informace
 Informace o obci
Fotky z akcí
 Návštěvní kniha
 Sbor dobrovolných hasičů
 Český červený kříž
 Místní firmy
 

TOPlist

 

Klokočí, okres Přerov

 

 

 

 Aktuálně Počátek hasičského sboru Dějiny sdh v Klokočí

     
  Sbor dobrovolných hasičů byl založen r. 1908 za dosti těžkých poměrů. Obecní zastupitelstvo, sdružené z pěti osad a tvořící jednu obec, neschválilo založení sboru, poněvadž již jeden stával v sousední osadě. Bylo tedy přikročeno k založení sboru pro osadu Klokočí. To uskutečněno bylo schválením stanov ze dne 22. října 1908.  
     
  Po svém založení se sbor stal v roce 1909 členem hasičské župy ,,Pojizerské,, a čítal 33 členů. Sbor a osada zakoupily čtyřkolovou stříkačku a výzbroj, později v r. 1911 byly přikoupeny přilbice a lano s karabinou pro lezce.  
     
  Roku 1913 vstoupil sbor do Hasičské vzájemné pojišťovny a poprvé volán k požáru v obci k domu č.p. 20, kde bydlel p. Mlejnek. Při hašení se účastnili všichni členové. Již další rok byl zapsán do historie krvavým písmem všech národů. Dnem 27.7.1914 byli povoláni muži až do stáří 42 let ke službě vojenské, ihned odešlo 11 členů, několik dalších bylo povoláno později. Po dobu světové války téměř žádné činnosti nebylo, neboť skoro všichni bratři odešli za vojenskou povinností. Mnozí se už nevrátili do svých domovů. Teprve v roce 1920 bylo postaveno hasičské skladiště. Do té doby byla stříkačka v uprázdněné kolně jednoho z člena hasičů. Později v r. 1928 byla přistavena zvonička a umístěna pamětní deska obětem války se jmény padlých místních občanů.  
     
  Roku 1922 došlo k požáru na Rotštejně u př. Aloise Svobody a u hasičské zbrojnice byl vystavěn sloup na sušení hadic. Další rok opět hašení požáru a to u p. K. Horáčkové, o měsíc později u Fr. Hlubučka č. p. 19 a hned na to shořel dům Václava Hlubučka č.p. 27. Roku 1924 založen při sboru ženský odbor s počtem 24 členek a místní samaritní skupina s pěti členy. Splacena byla hasičská stříkačka, navrženo tuto zmotorizovat a zakoupit další kyvadlovou za 468,- Kč. Již dalšího roku tato zakoupena byla. V tomto období aktivní sbor
nezahálel. Uspořádal mnoho besídek s přednáškami a proslovy, veřejné cvičení se stříkačkou, dodal hlídky ke společenským akcím. Z obdržených různých darů a příspěvků věnoval sbor hodně dobročinným účelům. Uspořádal průměrně dva zábavní podniky ročně
 
     
  Záchranných akcí zúčastnil se sbor při četných požárech v místě i okolí. Výpomoc byla i při hašení lesa panství Hruboskalského v Rohlinách.  
     
  Roku 1932 obdržena odměna 200,- Kč od pojišťovny za dům č. p. 24 v Klokočí, jenž se podařilo ochrániti před vyhořením, při požáru domu Fr. Hlubučka č.p. 57 a stodoly u domu č.p. 7. Ve sboru dosaženo počtu 69 členů, většina se zúčastnila oslav 25 let vzniku sboru dobrovolných hasičů v Klokočí. Tato se konala v neděli 9. července roku 1933.  
     
  U této příležitosti konal se v Klokočí župní sjezd, uspořádána byla výstavka v místní škole, proběhla ukázka se strojem a různá cvičení, kde se zúčastnili muži, ženy a žactvo. K poslechu hrála kapela p. Poloprudského a oslava byla zakončena večerní veselicí v hostinci u J. Hejduka. Z výtěžku darováno místním spolkům a pro školu 600,- Kč.  
 

 
     
  Další významnější rok 1937 byl poznamenán požárem u p. Mareše v Podloučkóch, kde zasahovali všichni členové. Česká hasičská jednota změnila stejnokroje, a tak sbor nechal přešít blůzy, zakoupil čepice a pásy.  
     
  Pro sbor byl významný rok 1938. Nebylo umožněno oslavit 30. výročí založení sboru pro výskyt slintavky a kulhavky dobytka. Z důvodu záboru pohraničí se nekonala ani tradiční posvícenská atrakce nazvaná ,,Ťuvíkač,, .  
     
  V období válečných a poválečných let byla činnost sboru velmi slabá a spolek vykazuje pouze schůzovní činnost. Od roku 1951 nejsou vedeny žádné záznamy o práci sboru, což trvá až do roku 1959, V této době je rozebrána stříkačka z majetku sboru a národní výbor dodává novou motorovou stříkačka PS 8.  
     
  Členové sboru pomáhají při budování kanalizace, zasypání místního rybníka na návsi (pro výstavbu silnice do Louček), na dolním konci obce budují požární nádrž. Na všech těchto akcích odpracovali mnoho hodin zcela zdarma. Požární ochrana obce je spíše formální a teprve v sedmdesátých letech s příchodem nových aktivních členů do sboru začínají členové opět pracovat na poli požární ochrany, především preventivními prohlídkami objektů a angažují se ve společenském životě obce.  
     
  Oslava 75. výročí sboru s kulturní vložkou proběhla v budově bývalé školy, kde při konání výroční schůze byli vyznamenáni zasloužilí členové sboru. V témže roce 1983 se ujímá psaní sborové kroniky aktivní člen Zdeněk Židů, jenž se pro budoucí léta postaral o zaznamenání důležitých událostí v činnosti sboru.  
     
  Následující rok členové sboru pracují na budování místní kanalizace, stavbě tarasu u památníku Jana Husa, podřezání zdiva zvoničky a byla zahájena přestavba požární zbrojnice na klubovní místnost. Dalších několik let členové sboru pomáhají především při budování obce a zúčastňují se soutěží požárního sportu. V roce 1986 se poprvé koná výroční schůze v nově vybudované klubovní místnosti. Při této příležitosti bylo přijato 5 žen a odměněno několik členů za příkladnou práci.  
     
  Při požáru kolny u hospody pod ,,Průchody,, v Klokočí provedli členové sboru první zásah při likvidaci požáru, na němž se podílelo 13 členů. Později v roce 1989 odpracovali na výstavbě kanalizace a na přestavbě požární zbrojnice 1435 hodin. Na okrskové požární soutěži na Chutnovce dokázalo družstvo žen poprvé zvítězit a postoupit do okresního kola a družstvo mužů skončilo na pěkném třetím místě.  
 

 
     
  V roce 1990 nastaly politické a ekonomické změny ve státě i v obci. Svaz požární ochrany byl přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů, nastaly změny v označení hodností a názvů. Po stavebních úpravách hasičské zbrojnice bylo v letním období zahájeno provozování restaurační činnosti, kde členové a jejich rodinní příslušníci bezplatně pracovali od pátku do neděle. Z výnosů této činnosti byla posílena sborová
pokladna, z níž se hradily náklady na činnost sboru, výdaje na výroční valnou hromadu, odměny členů za příkladnou práci, konání 3 besed se světelnými obrazy apod.
 
     
  Další rok se dosáhlo výborného výsledku v okrskové soutěži, když 1. června 1991 ve Veselé pod vedením Ant. Kovačičina dokázalo družstvo mužů i žen z Klokočí zvítězit a obě družstva postoupila do okresního kola. Zúčastnilo se ale jen družstvo žen.  
     
  Členská základna čítá 25 mužů a 9 žen, kteří aktivně pracují na úpravě zbrojnice vybudováním přístavby, na opravě hřbitovní zdi a také při pohostinské činnosti. Bylo odpracováno 2 205 hodin.  
     
  V roce 1992 se daří opět zvítězit oběma družstvům na okrskové soutěži, která se koná opět ve Veselé a postupují obě družstva na okresní soutěž do Lomnice nad Popelkou. Na soutěži předvedly především ženy jeden z nejlepších výkonů soutěže, ale poškozením jedním z rozhodčích si odvážely jen velké zklamání z této soutěže (obecní úřad přispěl částkou 1.000,- Kč a V.o.P. Klokočí zajistilo na vlastní náklady dopravu). Na výroční valné hromadě byli odměněni všichni soutěžící knížkami za aktivní činnost ve sboru. V následujícím roce se sbor stal členem Česko-moravské vzájemné pojišťovny, proběhla výměna členských legitimací. Na výroční valné hromadě byl zvolen nový výkonný výbor. Družstvo mužů dosáhlo dalšího vítězství na okrskové soutěži na Chutnovce a v ,,Hasičárně,, skončila pohostinská činnost pro nesplnění podmínek hygienických předpisů.  
     
  Členská základna čítá roku 1994 celkem 50 členů jejichž brigádnická aktivita upadá, odpracováno bylo jen 258 hodin. Opět se daří zvítězit na okrskové soutěži jak družstvu mužů, tak družstvu žen. Na okresní soutěži v Semilech dosahují muži na pěkné 5. místo. Ženy se nezúčastnily. Roku 1995 společně s ČČK pořádá sbor hasičů Klokočský bál v sokolovně v Loučkách. Pro hojnou účast bylo rozhodnuto o pořádání bálu v příštím roce, což se také provedlo.  
     
  Hasičská klubovna je využívána pro cvičení žen, prováděny jsou i nadále preventivní prohlídky objektů, na všech dalších soutěžích se umisťují muži shodně na druhém místě. Českou republiku zasáhly 5. července 1997 obrovské záplavy na území celé Moravy. obětavým zásahem předvedli dobrovolní hasiči,
že jejich činnost je přínosem pro celou společnost. Také dva naši členové Vrat. Patočka st. a Vrat. Patočka ml. se zúčastnili pomoci při povodni na Moravě a pomáhali v postižené oblasti, o čemž všem členům vyprávěli na výroční valné hromadě.
 
     
  V roce 1998 - v roce 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Klokočí se konal již 4. ročník Klokočského bálu, jehož průběh byl kladně hodnocen a bylo dojednáno konat ho opět v příštím roce. Byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice s úpravou na provozování restauračního zařízení (hrazeno z obecní pokladny).  
     
  30. května 1998 byla u příležitosti oslav výročí založení sboru pořádána okrsková požární soutěž na poli u památníku J. Husa ,,Na Mezírce,, . Současně předvedl ukázku zásahu požární záchranný sbor z Turnova, v odpoledních hodinách zahrála Country hudba. Válečné šermířské umění středověku
předvedla skupina umělců a řemeslníků.
 
     
  V roce 1998 se o požární ochranu a kulturní činnost nejvíce starali činovníci sboru v tomto složení:  
     
  starosta:
jednatel:
velitel:
pokladník:
revizor:
preventista:
přísedícími:
př. Hudský Vlastimil
př. Bukvic Vlastimil
př. Kovačičin Antonín
př. Hyka Miroslav
př. Vávra Jiří
př. Patočka Vratislav st.
př. Židů Zdeněk
př. Brodská Hana st.
př. Plucha Miloslav
 
     
  S přestavbou požární zbrojnice přišel sbor o prostory pro uskladnění materiálu a strojů. Z toto důvodu byla během r. 1999 provedena úprava zadních místností ve škole. Obecní úřad zakoupil pracovní oděvy pro hasičské družstvo. Ant. Kovačičin provedl opravu džberových stříkaček a zakoupil materiál pro opravu vleku.  
     
 

Rok 2008 - 100 let od založení SDH v Klokočí

 
     
  Přesto, že náš sbor v posledních letech nedosahuje na stupně vítězů při hasičských soutěžích, aktivita členů při plnění úkolů v našich skromných podmínkách je opravdu mimořádná.  
     
  Nechť nadšení a elán zvítězí nad osobním pohodlím, počítačovou technikou, nepřízní počasí a nepřejícností
ostatních.
 
     
  Současné složení výboru SDH :  
     
  Starosta:
Velitel:
Jednatel:
Pokladník:
Kronikář:
Přísedící:
Hnátko Petr
Patočka Vratislav ml.
Müllerová Radoslava
Hyka Miroslav
Židů Tomáš
Opočenský Vratislav st., Mrázek Jiří,
Müller Rudolf, Jíra Jiří, Bukvic Vlastimil,
Dvořáková Marcela, Hanková Ilona,
Hlubučková lva. Machačová Jana,
Brodská Hana, Hyková Iva
 
     
  Členská základna čítá celkem 40 členů, z toho 27 mužů a 13 žen.  
     
  Dovolte zakončit nejvíce používanou zdravicí z naší kroniky, která byla poprvé užita v roce založení, tedy v roce 1908:  
 

S vytrvalostí a se svorností stále kupředu!!
Na zdar!

 
     
přidat k oblíbeným
web design by Duke Blaha 2009 ©